top of page

Handelsbetingelser

1. REGLER OM OPSIGELSE

Aftalen er bindende og fortsætter automatisk, indtil medlemmet selv opsiger aftalen. Opsigelsen skal ske via mail, som skal kvitteres af en ansat fra Vores Fitness, før opsigelsen er gældende. Aftalen kan ikke opsiges telefonisk eller personligt. Opsigelsesfrist på PBS er løbende måned plus 30 dage efter de 6 mdr. binding er ophørt.

2. BETALINGER OG PRISÆNDRINGER

Vores Fitness forbeholder sig ret til at ændre priser efter hvordan markedet udvikler sig, dog skal Vores Fitness gøre sit bedste for at dette altid er synligt for medlemmer.

 Månedsbetalingen sker via PBS. Medlemmet er forpligtet til at underrette Vores fitness ved ændringer af bankforhold. Prisændringer af aftalen kan ske med min. 30 dages varsel. Betales der via girokort, tilskrives der 30,- ekstra pr. måned.

3. UDEBLIVELSE AF BETALING

Hvis et medlem ikke betaler rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning, indtil betaling er modtaget.

Hvis medlemmet gentagende gange ikke betaler rettidig, kan det medfører permanent bortvisning fra centeret.

4. MIDLERTIDIG STANDSNING/ Berosættelse af PBS

PBS medlemskabet indebærer, at man ikke kan standse medlemskabet midlertidigt. Dog kan medlemskabet stilles i bero i op til 3 måneder pr. år. Berosættelses gebyret er 99 kr. I specielle tilfælde kan gældende regler dog fraviges ved forvisning af dokumentation for gyldigt fravær, f.eks. ved længere varende sygdom eller skade.

5. MEDLEMSKABET

For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år eller er umyndige, skal medlemmets værge give sammentygge til indgåelsen af kontrakten.

Ved indgåelse af ALLE PBS medlemsskaber forudsættes 6 md. Binding efter gældende regler om opsigelse.

6. HOLDAKTIVITETER

Minimum 5 deltagere på alle hold i Vores Fitness ellers forbeholder vi os retten til at aflyse holdet. Alle medlemmer skal minimum møde op 10 minutter før holdstart- se holdplan - , ellers vil man blive pålagt et gebyr på 20 kr. og pladsen gives til en mulig ventende.

7. ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

Medlemmet skal selv informere personalet i receptionen, hvis de skal have ændret deres medlemskab.

8. VÆRDIGENSTANDE

Medlemmer og gæster anbefales at opbevare alle genstande af værdi i et aflåst skab. Vores Fitness har ikke ansvar for tab af medlemmernes og gæsternes værdigenstande (tyveri, skade).  Vi gør samtidig opmærksom på at alle skabe tømmes, når centret lukker og eventuelt låste skabe klippes op. Indholdet afleveres derefter til Røde Kors.

Der gøres samtidig opmærksom på, at Vores fitness ikke er ansvarlig for personskade eller skade i øvrigt.

Hvis medlemmet ødelægger noget i centeret, vil man blive holdt til ansvar for skaden og blive pålagt bøde tilsvarende skaden.

9.HELBREDSTILSTAND

Hvert medlem og gæster i øvrigt er selv ansvarlig for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter i Vores Fitness.

10.TRIVSELSREGLER & TRÆNINGSFORSKRIFTER

Det pålægger medlemmer og gæster at følge gældende trivselsregler, det gælder både fysisk og verbalt. Samt at følge de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtligt af Vores Fitness personale. Medlemmer skal rydde op efter sig, således at der er ryddet til næste medlem. Børn og unge under 14 år har ikke adgang til træningsarealerne uden særlig tilladelse fra Vores Fitness personale.

11. OPHØR AF MEDLEMSKAB/BORTVISNING

Ved overtrædelse af dopingregulativet, forbeholder Vores Fitness sig ret til omgående at opsige medlemskabet.

Såfremt et medlem misligholder denne medlemsaftale, har Vores Fitness ret til at ophæve medlemskabet og bortvise medlemmet på livstid.

Som eksempel på misligholdelse kan nævnes:

1) upassende opførsel

2) udlån af medlemskort.

3) manglende betaling i henhold til den aftalte betalingsform.

4) manglende overholdelse af centrets regler og forskrifter. Dette gøres uden refusion af indbetalt kontingent. Ved manglende betaling kan Vores Fitness kræve den aftalte betaling for den resterende del af medlemskabet.

12. FORANDRINGER

Vores Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre holdaktiviteterne.

13. BILLEDE DOKUMENTATION

Vores Fitness forbeholder sig retten til at kræve et billede af medlemmet, som tages ved indmeldelse.

14. MOBIL/SMARTPHONES OG MAIL

Vores Fitness forbeholder sig ret til at markedsføre tilbud og informationer via mail og smartphones, når medlemmet har opgivet sit nr. i forbindelse med oprettelse af sit medlemskab.

15. MISBRUG AF KODE

Medlemskoden tilhører KUN indehaveren og må derfor KUN bruges af denne. Al misbrug og svindel medfører bøde på 800 kr. og bortvisning.

16. TRIGGER AF ALARMEN

Forlad centeret senest kl 22.00, når vi lukker og tænder alarmen - bøde for at udløse alarmen er 150 kr pr. person.

17. VIDEO OVERVÅGNING

Af sikkerhedsmæssige årsager har vi installeret video overvågning. Optagelser vil KUN blive brugt til intern brug ifm. Sikring af vores forretning samt kontrol af medlemmers færden uden for receptionens åbningstid. ALLE optagelse vil blive slettet automatisk efter 14 dage. 

bottom of page